Política de protección de datos

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen, estaran subjectes al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable.

Les anomenades dades seran incloses en un fitxer automatitzat, titularitat de Servalia, destinat al compliment del seu objecte social i processos de selecció de personal, guardant-se les degudes mesures de seguretat que garantixen la confidencialitat dels mateixos, com establix la legislació.

Els/les interessats/ades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits en esta mateixa legislació per mitjà d'un escrit dirigit a Servalia, carrer Poeta Ricard Sanmartí, 24, 46020 València.