• 4 abril, 2018

    Guia de comunicació i llenguatge no sexista

    Servalia elabora la guia de comunicació i llenguatge no sexista en el marc del seu II Pla d'Igualtat d'Oportunitats.

Servalia estableix l'objectiu de disposar d'un instrument de fàcil ús i consulta que facilite la redacció i elaboració de documents que incorporen la perspectiva de gènere, promovent amb això, l'ús tant del llenguatge com d'imatges no sexistes.

Per a aconseguir este objectiu hem elaborat esta Guia de Comunicació no Sexista, que conté una part introductòria en què s'arreplega el marc normatiu de referència a nivell internacional, nacional i autonòmic, els objectius específics, les persones a qui es dirigeix, els recursos per a evitar el sexisme lingüístic, les normes que s'ha de seguir i exemples adaptats a la realitat de l' empresa.

Fem referència al “Llenguatge Sexista” quan la persona parlant emet missatges que, a causa de la seua forma (és a dir, a les paraules triades o a la manera d'estructurar-les) o al seu fons, resulta discriminatori per raó de sexe.

Es considera l'eliminació de l'ús sexista del llenguatge, com un dels aspectes més importants en la lluita per aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, ja que no sols reflecteix la desigualtat entre ambdós sexes, sinó que contribueix a reforçar eixa situació.

Esta guia s'ha realitzat amb la finalitat de servir de model i orientació per al personal de l'organització, ja que en ella es proposen diferents alternatives i s'expliquen els diversos recursos que posseeix la llengua espanyola per a aconseguir un ús igualitari de l'idioma, arreplegant únicament les tàctiques ja consolidades o amb possibilitat de fer-ho sense atemptar contra la regles gramaticals de l'espanyol.

Podeu trobar esta guia en esta mateixa notícia i en la nostra pàgina web, en l'apartat de descàrregues (informació institucional) . Esperem que siga un instrument pràctic i d'interès que ajude a aconseguir un llenguatge no sexista en el nostre treball diari.

documento descargable