Descàrregues

Documents

Servalia

legislació higienicosanitària

informació institucional

Legislació laboral

Índex de massa corporal

És un indicador útil per a tipificar l'obesitat tant en adults com en menors. El pes en quilograms es aproximadament proporcional al quadrat de la talla en metres.

Encara que hi ha diferents classificacions la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO) recomana que es tipifique com a obesos a les persones amb un IMC major o igual a 30. Considera com a sobrecàrrega els valors d' IMC superior a 25 i també contempla un interval de risc per als valors compresos entre 27 i 29,9 quan s'acompanya d'altres factors de risc (consum de tabac, hipertensió,diabetis,...).

Calcula el teu índex de massa corporal.
Exemple: Pes 81.5, Talla 1.75
IMC Grau d'obesitat
<18,5 Pes Insuficient
18,5- 24,9 Normopés
25-26,9 Sobrecàrrega grau I
27-29,9 Sobrecàrrega grau II
30-34,9 Obesitat tipus I
35-39,9 Obesitat tipus II
40-49,9 Obesitat tipus III (mòrbida)
> 50 Obesitat tipus IV (extrema)

Font: Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat. Consens SEEDO 2000 per a l'avalució de la sobrecàrrega i l'obesitat i l'establiment de criteris d'intervenció terapèutica. Med. Clin 2000; 115:587-597.

Calendaris

Calendari escolar

Calendari laboral